Reglement

Reglement for kommunale småbåthavner og småbåtplasser i Arendal

ARENDAL HAVNEVESEN KF

§1

 

 

Leietagere, brukere eller andre som oppholder seg på, i eller ved kommunale småbåtanlegg er forpliktet til å følge dette reglement og rette seg etter anvisninger og instrukser fra Arendal Havnevesen.

§2

Det skal være alminnelig ro og orden i småbåtanlegget og ombord i fortøyde båter.

§3

Under ferdsel i båt til og fra båtplassen skal det kjøres i sakte fart, og utvises aktsomhet.

§4

 

 

Leietager skal benytte etablerte miljø- og renovasjonsstasjoner. Leietager kan benytte strøm og vann der hvor dette finnes i anleggene eller på land i forbindelse med anleggene. Leietager skal bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra havneaktivitetene til et minimum.

§5

 

Leietager har, etter at betaling er mottatt av Arendal Havnevesen, rett til å fortøye båt på anvist plass i anlegget for en sesong fra 15.april til 15.november.

§6

 

Leietager er ansvarlig for at båten er forsvarlig fortøyd til enhver tid. Det anbefales at båter på vær- og vindutsatte plasser fortøyes med gummidempere/fjærer.

§7

 

Ingen deler av båten eller båtens utstyr skal stikke ut over flytebryggen. Utstyr og lignende, må ikke plasseres på bryggene.

§8

 

 

Leietager plikter å holde jevnlig tilsyn med egen båt i anlegget. Spesielt etter spesielle vær eller tidevannsforhold. Leietager plikter å undersøke båten uten opphold, dersom slikt vær- eller tidevannsvarsel er gitt.

§9

 

 

 

 

 

 

 

 

Årlig leiepris i anlegg med utriggere (per bredde meter målt fra senter utrigger til senter utrigger) fastsettes av Arendal Havnestyre. Leie for plasser i vippeanlegg og båtfester fastsettes særskilt. Leien skal betales forskuddsvis per sesong. Tjenester som er gjort tilgjenglige i havnen fremgår av faktura. Det er ikke mulig å reservere seg fra tjenestene eller betaling for disse.

 

Innbetalt leie refunderes i sin helhet ved oppsigelse innen 30.04. Ved oppsigelse mellom 01.mai og 15.juni refunderes 50% av innbetalt leie. Etter 15.juni refunderes ikke noe.

Bestilling av båtplass mellom 16.august og 30.september betales 50% av sesongleien. Bestilling etter 01.oktober er betaling for inneværende sesong gratis.

§10

 

 

 

 

 

Leietager gir Arendal Havnevesen rett til å begrense mulig skade på anlegg eller 3de parts eiendom ved å heve, fjerne, lense eller på annen måte sikre leietagers båt og utstyr. Leietager plikter å refundere alle utlegg i den forbindelse, og erstatte ødelagte verdier. Leietager aksepterer at båt og utstyr kan beholdes til alle påløpte utgifter er refundert, og ødelagte verdier erstattet. Leietager kan ikke kreve erstatning for skader på egen båt eller utstyr som følge av gjennomført skadebegrensning eller berging.

§11

 

 

 

Arendal havnevesen har rett til å foreta ombytte av båtplassene når det er hensiktsmessig og praktisk for driften av bryggeanlegget, og kan avgjøre om en båt er for stor til å kunne ligge på bestemt plass i anlegget. Funksjonshemmede har fortrinnsrett på spesielt tilrettelagte leieplasser.

§12

 

 

 

 

 

Leid båtplass i offentlig anlegg skal benyttes til fortøyning av båt og den tillates ikke å bli liggende ubrukt det meste av sesongen. Leietager plikter derfor å melde båtplassen som ledig for fremleie til Arendal Havnevesen når den ikke er, eller ikke er planlagt tatt i bruk.

Fremleie av båtplass tillates for maks en sesong. Arendal havnevesen vil være behjelpelig med å fremleie båtplassen til samme betingelser og priser som en ordinær leietager har. Fremleier plikter på linje med ordinær leietager å ta båtplassen i bruk.

§13

 

Leietaker disponerer og forplikter båtplassen frem til skriftlig oppsigelse foreligger, eller selv har avbestilt plassen i Havneweb.

§14

 

Leietager mister plassen i anlegget ved manglende betaling eller overtredelse av dette reglementet.

§15

 

 

 

 

 

 

Båtplassene leies ut på sesongbasis. De kommunale båtanleggene frakobles og stenges i perioden 15 nov til 15. apr. Frakobling og stenging annonseres i lokalpressen. I denne perioden tillates det ikke leietagere å ha båter liggende i båtanleggene med mindre dette er avtalt med Arendal Havnevesen. Alle løse fortøyninger skal fjernes av leietager før frakopling slik at disse ikke ligger i sjøen, fryser fast eller på annen måte kan skade eller være til hinder på anlegget. Fortøyninger som ikke er fjernet av leietager, kan bli fjernet av Arendal Havnevesen uten at leietager har krav på erstatning for fjernede fortøyninger.

 

Alle som ferdes i anlegget bes å rapportere feil eller mangler til Arendal Havnevesen på telefon 975 27 000 eller på e-post post@arendalhavn.no